Naše obuke

Obuke koje realizujemo

OSNOVNA OBUKA ZAPOSLENIH IZ OBLASTI ZAŠTITE OD POŽARA

OSPOSOBLJAVANJE ZAPOSLENIH ZA BEZBEDAN I ZDRAV RAD

POSEBNA OBUKA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA LICA ANGAŽOVANA NA POSLOVIMA ZAŠTITE OD POŽARA I RUKOVANJA ZAPALJIVIM I GORIVIM TEČNOSTIMA I ZAPALJIVIM GASOVIMA

Saznajte više
Saznajte više
Saznajte više

POSEBNA OBUKA I POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA DOBIJANJE LICENCE ZA IZRADU PROCENE RIZIKA OD KATASTROFA I PLANA ZAŠTITE I SPASAVANJA U VANREDNIM SITUACIJAMA

PRIPREMNA NASTAVA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA I DOBIJANJE LICENCE O PRAKTIČNOJ OSPOSOBLJENOSTI ZA OBAVLJANJE POSLOVA BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU.

ORGANIZACIJA SAVETOVANJA, SEMINARA, WEBINARA, RADIONICA I STRUČNIH SKUPOVA PO TEMEMA IZ OBALSTI BEZBEDNOSTI I ZAŠTITE.

Saznajte više
Saznajte više

Obuke koje realizujemo

OSNOVNA OBUKA ZAPOSLENIH IZ OBLASTI ZAŠTITE OD POŽARA

Saznajte više

OSPOSOBLJAVANJE ZAPOSLENIH ZA BEZBEDAN I ZDRAV RAD

Saznajte više

POSEBNA OBUKA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA LICA ANGAŽOVANA NA POSLOVIMA ZAŠTITE OD POŽARA I RUKOVANJA ZAPALJIVIM I GORIVIM TEČNOSTIMA I ZAPALJIVIM GASOVIMA

Saznajte više

POSEBNA OBUKA I POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA DOBIJANJE LICENCE ZA IZRADU PROCENE RIZIKA OD KATASTROFA I PLANA ZAŠTITE I SPASAVANJA U VANREDNIM SITUACIJAMA

Saznajte više

PRIPREMNA NASTAVA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA I DOBIJANJE LICENCE O PRAKTIČNOJ OSPOSOBLJENOSTI ZA OBAVLJANJE POSLOVA BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU.

Saznajte više

ORGANIZACIJA SAVETOVANJA, SEMINARA, WEBINARA, RADIONICA I STRUČNIH SKUPOVA PO TEMEMA IZ OBALSTI BEZBEDNOSTI I ZAŠTITE.

BSS Akademija

Izuzetan nastavni kadar

Tim predavača, trenera i instruktora BSS Akademije čine zaposleni u kompaniji i spoljni saradnici sa bogatim iskustvom u oblastima zaštite od požara, upravljanja vanrednim situacijama, bezbednosti i zdravlja na radu, privatnog obezbeđenja i drugih područja zaštite i bezbednosti. Nastavni kadar BSS Akademije raspolaže kompetencijama prenošenja znanja i veština po savremenim andragoškim principima.

Metodologija koju primenjujemo

U našem radu, insistiramo na participativnom pristupu, posvećujući učesnicima u obuci maksimalnu pažnju. Svi naši nastavni planovi i programi su zasnovani na potrebama polaznika. Uz obuku, učesnici dobijaju priručnik, uz dodatne resurse, koji aktivno koriste tokom obuke, ali i kasnije – u svakodnevnoj praksi. Tokom kurseva, koristimo širok spektar različitih interaktivnih tehnika, poput simulacija, demonstracija, studija slučaja, prezentacija i praktičnih vežbi, uz mnoštvo primera iz prakse.

Polaganje stručnog ispita

Pri završetku edukacije u modernim i prijatnim prostorijama BSS Akademije dolazite da polazete stručni ispit kako biste dobili Vašu licencu. Savremeno opremljen prostor prostire se na 90 m2 i opremljen je najmodernijom tehnologijom i nastavnim sredstvima – LCD projektorima i interaktivnim tablama.

Stručni ispiti koji se odrzavaju u prostorijama BSS Akademije:

Polaganje stručnog ispita za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja

Posebna obuka iz oblasti zaštite od pozara