Digitalna učionica

Digitalna učionica

Digitalna učionica omogućava da se najsavremenije obuke izvode online, na daljinu, po potrebi korisnika, putem naše Moodle platforme, najsavremenijeg globalnog rešenja za institucije e-učenja, sa više od 120 miliona registrovanih korisnika. BSS Akademija je prva i za sada jedina kompanija u Srbiji koja sve navedene usluge pruža elektronskim putem, odnosno online, koristeći Moodle platformu za online obuku.

BSS Akademija učestvuje u procesu online obučavanja na način što sav nastavni materijal, uključujući i video predavanja koja pripremaju članovi poslovnog sistema BSS GROUP, koji poseduju adekvatna ovlašćenja i licence izdate od strane nadležnih državnih organa, postavlja na Moodle platformu i adminstrira proces online obučavanja sa polaznicima obuke. BSS Akademija ne poseduje ovlašćenja i licence za pružanje usluge obučavanja već samo pruža uslugu članovima poslovnog sistema BSS Group u realizaciji online obuka. Shodno napred navedenom BSS Akademija se ograđuje od sadržaja i tačnosti navoda u materijalu koji je postavljen na Moodle platformu, ali preuzima obavezu da na osnovu primedbi  polaznika obuke koje se odnose na nastavni materijal kontaktira članove poslovnog sistema i zahteva ispravke istog.

Za razliku od „klasičnog obrazovanja“ gde se proces nastave najčešće realizuje u učionici u kojoj su prisutni svi učenici u isto vreme, online obrazovanje omogućava polaznicima da se učenju posvete u ono vreme i na onom mestu koje njima najviše odgovara. Svaki polaznik je u prilici da da sadržaj obuke savladava sopstvenim tempom, što doprinosi pojačanoj individualizaciji i efikasnosti procesa učenja. Materijali pomoću kojih polaznici stiču znanja sadrže tekstualne, audio i video elemente, čime se omogućava da polaznici koji preferiraju auditivni i vizuelni sadržaj uspešnije uče. Rok za početak realizacije odabrane obuke iznosi manje od 24 sata, a trajanje zavisi od vrste obuke i zahteva polaznika. Kada je reč o ocenjivanju, ne postoji mogućnost pogrešne procene, jer su obuke i testovi na samom kraju kreirani tako da se vrši automatsko i objektivno ocenjivanje.

Veća dostupnost
Prevazilaženje prostornih i vremenskih ograničenja
Prilagođavanje tempa učenja individualnim karakteristikama učenja
Uvid u sopstveni rad i napredak usmeravanje daljeg učenja u željenom pravcu
Praćenje individualnog napretka i završetka svake obuke
Objektivnost prilikom ocenjivanja