Obuke iz oblasti bezbednosti i zaštite

Digitalna učionica i učenje na daljinu
Obuke možete početi već danas!
saznajte više

BSS Akademija

BSS akademija je osnovana u januaru 2019. godine, kao deo kompanije Balkans Security Services, koja prati savremene trendove poslovanja i ima za cilj da pruži kvalitetnu sveobuhvatnu uslugu i objedinjenu odgovornost u skladu sa zahtevima pozitivne zakonske regulative. Od juna meseca 2020. godine, BSS Akademija posluje kao zasebno pravno lice u sastavu poslovnog sistema BSS Group. Osnovna delatnost kojom se bavi BSS Akademija jesu obuke iz oblasti zaštite od požara, bezbednosti i zdravlja na radu, upravljanja vanrednim situacijama i zaštite lica, imovine i poslovanja. Od marta meseca 2020. godine, obuke se sprovode elektronskim putem preko MOODLE platforme za online obuku. Tim predavača, trenera i instruktora BSS Akademije čine zaposleni u kompaniji i spoljni saradnici sa bogatim iskustvom u oblastima zaštite od požara, upravljanja vanrednim situacijama, bezbednosti i zdravlja na radu, privatnog obezbeđenja i drugih područja zaštite i bezbednosti.

Vizija

Uspostavljanje modernog sistema online edukacije kao preduslova za brzo i efikasno prenošenje znanja na zainteresovana lica i celokupno stanovništvo Republike Srbije. Izmena postojeće zakonske regulative koja uređuje oblasti edukacije kroz konstruktivan dijalog sa organima državne uprave, a u cilju promovisanja online obuke kao modernog i efikasnog metoda prenošenja znanja na zainteresovana lica.

Misija

Edukacija kandidata kojima je potrebno stručno osposobljavanje iz oblasti zaštite od požara, upravljanja vanrednim situacijama, bezbednosti i zdravlja na radu, privatnog obezbeđenja i drugih područja zaštite i bezbednosti u skladu sa zahtevima pozitivne zakonske regulative i međunarodnih standarda i evropiskih normi. Buđenje svesti kod celokupnog stanovništva o potrebi preduzimanja preventivnih mera u cilju smanjenja rizika od katastrofa uključujući i edukaciju kao jedu od najbitnijih preventivnih mera.

Principi

  • Partnerstvo

  • Timski rad

  • Inovativnost

  • Fleksibilnost

  • Profesionalnost

  • Kontinuirano učenje

Naše usluge

Organizacija i sprovođenje posebne stručne obuke i organizacija polaganja posebnih stručnih ispita iz oblasti: zaštite od požara, upravljanja vanrednim situacijama, bezbednosti i zdravlja na radu i zaštite lica, imovine i poslovanja. Sprovođenje osnovne obuke zaposlenih iz oblasti zaštite od požara i teoretskog osposobljavanja zaposlenih iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.
Organizovanje i realizacija savetovanja, stručnih skupova, seminara, webinara, foruma i radionica iz svih oblasti zaštite i bezbednosti.
Sve obuke i osposobljavanja se realizuju elektronskim putem, preko Moodle e_learning platforme.

OBUKE

Digitalna učionica

Jedna od naših najvećih digitalnih inovacija je upravo digitalna učionica. Digitalna učionica je platforma kroz koju se vrše sve vrste obuka i sertfikacija, na efikasniji, pouzdaniji i jednostavniji način za organzaciju.

Zakonske obaveze koje svaka kompanija ima vezano za protivpožarnu obuku, sada su daleko lakše za ispunjavanje, jer zaposleni ne moraju da odlaze na drugu lokaciju radi polaganja i svaki zaposleni svoju obuku može uraditi onda kada njemu odgovara.

Saznajte više

Kome je namenjena BSS Akademija?

Naše usluge online edukacije mogu da koriste sva pravna lica i preduzetnici, kao i sva fizička lica koje se bave ili imaju nameru da se bave poslovima iz oblasti zaštite od požara, bezbednosti i zdravlja na radu, upravljanja vanrednim situacijama i zaštitom lica, imovine i poslovanja. Takođe smo ponosni na činjenicu da smo svoje usluge prilagodili i širokom auditorijumu korisnika koji nemaju zakonsku obavezu da se edukuju iz navedenih oblasti, ali imaju ličnu želju da se obuče i budu spremni za reagovanje u slučaju vanrednih situacija.

Naši partneri
Lice zaduženo za zaštitu podataka o ličnosti je Aleksandra Paštar.

aleksandra.pastar@bssakademija.com
+381 60 311 2129

KONTAKT

BSS AKADEMIJA

Olivere Marković 10,
11030 Beograd, Republika Srbija

PIB: 111996854, MB: 21587591

office@bssakademija.com

Telefon: 060 311 21 61