Licence i Sertifikati

Rešenja i licence

REŠENJE 217-329/19

Rešenje broj 217-329/19 od 23.01.2020. godine Ministarstva unutrašnjih poslova R. Srbije za izvodjenje posebne obuke za lica koja rade na poslovima zaštite od požara.

REŠENJE 217-1196/19

Rešenje broj 217-1196/19 od 14.6.2019. godine Ministarstva unutrašnjih poslova R. Srbije za organizovanje i sprovođenje obuke za polaganje posebnog stručnog ispita za procenu rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja.

LICENCA 164-02-00079/2018-01

Licenca broj 164-02-00079/2018-01 od 24.10.2018 godine Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu.

SAGLASNOST 193/2020

Saglasnost Ministarstva unutrašnjih poslova R. Srbije broj 09 broj:193/2020 od 08.04.2020. godine za organizaciju i sprovođenje obuke za dobijanje licence za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja ONLINE.

SAGLASNOST 1565/2020

Saglasnost Ministarstva unutrašnjih poslova R. Srbije broj 09 broj:1565/2020 od 30.03.2020. godine za organizaciju i sprovođenje posebne obuke iz oblasti zaštite od požara ONLINE.

SAGLASNOST 447/2020

Saglasnost Ministarstva unutrašnjih poslova R. Srbije broj 09 broj:447/2020 od 14.09.2020. godine za organizaciju i sprovođenje stručnog ispita iz oblasti zaštite od požara ONLINE.

 ISO sertifikati

(IMS) BSS GROUP

POLITIKA INTEGRISANOG SISTEMA MENADŽMENTA KVALITETOM

SRPS ISO 9001:2015

SISTEM MENADŽMENTA KVALITETOM

SRPS ISO 14001:2015

SISTEM MENADŽMENTA ŽIVOTNOM SREDINOM

SRPS ISO 45001:2018

SISTEMI UPRAVLJANJA ZAŠTITOM ZDRAVLJA I BEZBEDNOŠĆU NA RADU (OHS)

SRPS ISO 22301:2019

SISTEMI MENADŽMENTA KONTINUITETOM POSLOVANJA

SRPS ISO 29993:2018

USLUGE PODUČAVANJA VAN FORMALNOG OBRAZOVANJA

SRPS ISO 27001: 2014

SISTEMI MENADŽMENTA BEZBEDNOŠĆU INFORMACIJA (IEC)

SRPS ISO 27701: 2019

MENADŽMENT INFORMACIJAMA O PRIVATNOSTI

Zakoni

PRAVILNIK

o minimumu sadržine opšteg dela Programa obuke radnika iz oblasti zaštite od požara

PRAVILNIK

o načinu obučavanja, osposobljavanja, nastavnim planovima i programima subjekata i snaga sistema smanjenja rizika od katastrofa i upravljanja vanrednim situacijama

PRAVILNIK

o organizaciono – tehničkim uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica za dobijanje ovlašćenja za izradu plana zaštite od udesa

PRAVILNIK

o organizaciono-tehničkim uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica za dobijanje ovlašćenja za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja

PRAVILNIK

o posebnoj obuci i polaganju stručnog ispita iz oblasti zaštite od požara

PRAVILNIK

o programu i načinu polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu i poslova odgovornog lica

PRAVILNIK

o stručnom ispitu za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja

PRAVILNIK

o uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica registrovana za izvođenje posebne obuke za lica koja rade na poslovima zaštite od požara

PRAVILNIK

o uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica za izdavanje ovlašćenja za organizovanje i sprovođenje obuke za polaganje posebnog stručnog ispita za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja,, načinu izrad e i sadržaju plana i programa obuke

UPUTSTVO

o Metodologiji izrade i sadržaju procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja

ZAKON

o bezbednosti i zdravlju na radu

ZAKON

o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama

ZAKON

o zaštiti od požara

KONTAKT

BSS AKADEMIJA

Savski nasip 5a (Brodarska bb), Novi Beograd
11000 Beograd, Republika Srbija

PIB: 111996854, MB: 21587591

office@bssakademija.com

Call Centar 0800 15 15 14

BSS Akademija je član BSS GRUPE.