Obuke

BSS Akademija obuke

POSEBNA OBUKA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA LICA ANGAŽOVANA NA POSLOVIMA ZAŠTITE OD POŽARA I RUKOVANJA ZAPALJIVIM I GORIVIM TEČNOSTIMA I ZAPALJIVIM GASOVIMA

Član 55. Zakona o zaštiti od požara nameće obavezu poslodavca koja se odnosi na posebnu obuku iz oblasti ZOP „Lica koja rade na poslovima zaštite od požara dužna su da pohađaju posebnu obuku iz oblasti zaštite od požara i polože stručni ispit najkasnije u roku od godinu dana od dana zasnivanja radnog odnosa, odnosno raspoređivanja na poslove zaštite od požara. „
Dok je Član 21. Zakon o zapaljivim i gorivim tečnostima i zapaljivim gasovima takođe definisao ovu obavezu po drugom osnovu
„Zaposleni u pravnom licu i fizička lica koja obavljaju poslove pretakanja, utovara ili istovara u prevozna sredstva ili iz njih, poslove dopreme i otpreme pomoću naftovoda, gasovoda ili produktovoda, poslove neposredno vezane za dopremu, otpremu i smeštaj u skladišta i druge prostore, uključujući bilo koji vid manipulacije sa zapaljivim i gorivim tečnostima i zapaljivim gasovima (kao npr. pretakanje, pakovanje, proizvodnja, korišćenje i sl.), kao i upotrebu i druge radnje sa zapaljivim i gorivim tečnostima i gasovima, moraju pohađati posebnu obuku i položiti stručni ispit iz oblasti zaštite od požara prema zakonu koji uređuje oblast zaštite od požara i posebnom propisu.“

Plan posebne obuke ZOP SSS

PREUZMITE PDF

Plan posebne obuke ZOP VSS

PREUZMITE PDF

KONTAKT

BSS AKADEMIJA

Savski nasip 5a (Brodarska bb), Novi Beograd
11000 Beograd, Republika Srbija

PIB: 111996854, MB: 21587591

office@bssakademija.com

Call Centar 0800 15 15 14

BSS Akademija je član BSS GRUPE.